Nedan följer ett antal punkter som Samhällsföreningen arbetar med. Några av punkterna berörs av den fördjupade översiktsplanen, som kommunen beslutat ska genomföras, andra punkter kan vara för att förbättra eller göra samhället än mer attraktivt. Punkterna kan komma att förändras/utökas, eftersom den fördjupade översiktsplanen har en lång processtid, ca ett till ett och ett halvt år.
Svängstabadet intar här en särställning.

Fokusområden för Svängsta Samhällsförening 2020 och framåt.

 Vid dialogmötet med representanter från kommunen och boende i Svängsta meddelades det att den översiktsplan som kommunen ska genomföra ska kommuniceras med innevånarna i Svängst, i samråd med Samhällsföreningen.
Samhällsföreningen arbetar ständigt med olika saker som behöver åtgärdas och några av de redan nu listade punkterna nedan kan åtgärdas snabbt eller bli en början och en del i den demokratiska processen och kommunikationen.
 Vi,  boende i Svängsta med omnejd, är väldig nöjda med den positiva utveckling som skett.
Listan med åtgärdade förslag blir allt längre. Många nya förslag är i luften och vi hoppas att dessa ska kunna falla på plats framöver.
För Svängsta Samhällsförening är frågan om Svängstabadet den viktigaste.

Svängstabadet.
Stängt för närvarande.
Utredning pågår

Svängstabadet är i dag strategiskt rätt placerad ur alla aspekter (närhet till centrum, bostäder, skola, förskola, äldreboende, fjärrvärme, lätt åtkomligt med fordon, gott om parkeringsplatser, närhet till natur). Badområdets nuvarande storlek är tillräcklig även om planlösningen för badområdet behöver justeras (utrymme för mer lek och aktiviteter).
Att  helt eller delvis använda samma tomt (planlösning) för nytt bad ger också ekonomiska besparingar och kan också korta ner tiden för processen. Inga saneringar eller kostsam ny markberedning blir heller ej nödvändiga med det nuvarande läget.
Att invänta en beslutad strategisk plan medför en fördröjning av  byggstart/färdigställande. Det vore  enligt vår mening, av ovannämnda skäl, inte bara  strategiskt illa genomtänkt utan även ekonomiskt icke genomförbart inom gränsen för den budgeterade summan.
Samhällsföreningen anser att en strategisk plan för Svängsta absolut bör upprättas men att den nuvarande, självklara placeringen av badet inte ifrågasätts i denna stategiska plan. Det vill säga att byggstart kan ske snarast.
Samhällsföreningen kommer att föra ortens talan och kräver att få vara delaktig i processen med en ny badanläggning i Svängsta.
2022 Kommunstryrelsen beslutade i maj 2022 att avsätta medel för projektering av nytt bad

Lekplats Rullvägen
Lekplatsen på Rullvägen används bl.a av förskolan Den har under lång tid varit i behov av upprustning och bör snarast göras vid.
2022. För tillfället ligger projektet med omorganisation av alla lekplatser nere.
 Utegym,  Abborrsjön
Vid invigningen av ny grillplats vid Abborrsjön framkom diskussioner om ett utegym med ev placering i närheten av slingan runt sjön. Eftersom naturen runt sjön är mycket vacker och slingan flitigt använd skulle ett utegym bli ett mycket passande komplement.
2022. en diskussion är pågående
"Alexabacken"
Vintertid populär backe för skid-och pulkåkning. Stora stenar i slutet av backen utgör en stor säkerhetsrisk och för att eliminera denna bör någon form av åtgärder vidtas.
2022 Inget hänt
Industrihistoriskt museum
I många år har ett industrihistoriskt museum diskuterats. Svängsta har en lång industrihistoria med Halda, Mattfabriken och ABU. ABU-museet är ett av Sveriges främsta.
Runt om i kommunen, främst i Karlshamn finns produkter från Halda och Mattfabriken bevarade. Att samla dessa till ett industrihistoriskt museum, gärna i närheten av ABUmuseet och Skolmuseet skulle locka ännu fler besökare till byn. 
2022 diskuteras fortfarande
 

 

Cykelbana belysning till Asarum.
I dag har vi en fin cykelbana till Karlshamns centrum. Den är flitigt använd av såväl Svängstabor, pendlare som turister och motionärer.
Belysning är i dag fram till Ebbarpsvägen.
Vi anser att en förlängning av den belysta stäckan kopplas samman med den i Asarum.
 Cykelbana beläggning norr om Svängsta/järnvägsbron
Beläggningen på cykelbanan norr om Svängsta, till Åkeholm, är under all kritik. Eftersom denna sträcka är en del av Sydostleden, borde det ligga i kommunens intresse att åtgärda bristerna omgående. Vid cykelledens norra del vid Hemsjö, även denna kommunens ansvar, finns påfarter till cykelbanan som möjliggör för bilar att köra in på banan. Dessa förstör beläggningen och även de skidspår som dragits upp av privatpersoner. Bommar och skyltar borde sättas upp.
2022 Kommunen gör fortlöande akuta förbättringar
Hundsjön
De frigjorda resurserna i fråga om skötsel av Svängstabadet kan, från kommunens sida, användas till upprustning och skötsel av badplatsen vid Hundsjön. En brygga och parkbänk av något slag bör också läggas till i projektet.
2022 Här har vi med mycket eget arbete och med hjälp av kommunen fällt träd, röjt sly, byggt grill och bänkar. lagt sand och singel. Utomhustoaltt sätts upp av kommunen varje sommar
 Genomfartsled, övergångsställen, hastighet, belysning
Översyn av övergångsställena på Holländarevägen vad avser belysning och skyltning har länge varit aktuell och  bör snarast ske. Hastigheten, med tanke på de 4000 fordon, varav 400 tunga fordon som dagligen trafikerar Holländarevägen, bör också tas upp till förnyad diskussion. 
2022 Många och fruktlösa diskussioner har förts med Trafikverket...utan resultat
Belysning byggnader
Svängsta har en lång industrihistorisk historia, med framför allt Halda och ABU-Garcia. Haldabyggnaderna är av stort intresse och den skönhet dessa byggnader uppvisar borde belysas i dubbel bemärkelse. En fasadbelysning av husen mot ån skulle utgöra en vacker anblick för förbipasserande. Vattentornet är också en av Svängstas silhuetter och skulle även det, belyst,  bli ett vackert blickfång.
2022 Kontakter med kommunen men ännu inget resultat.
 


Marieborgs idrottsplats                            Idrottsplatsen var en gång en av Sveriges vackraste idrottsplatser. Skötsel och underhåll av den har under de senaste åren försummats. Den används nu mer och mer av olika föreningar och det är av största vikt att det sker en upprustning och ett kontinuerligt underhåll.
Tomter,byggnation                                   
Svängsta samhälle växer, många har upptäckt de många fördelar samhället och omkringliggande områden erbjuder. Folk vill flytta hit men tillgång både på villor och tomter är mycket låg. Många hus ägs av pensionärer, som skulle vilja flytta till äldreboende av något slag. Byggnation av seniorboenden skulle alltså möjliggöra flytt för dessa och därmed skulle fler villor bli till salu. Förutsättningen är dock att seniorboendena hyrs ut till rimliga priser, för att de äldre ska ha råd att flytta. Tillgången på tomter är för tillfället nästan obefintlig och en översikt och projektering borde ske snarast.
Medborgarhuset                                        
Medborgarhuset hyrs ut till aktiviteter av skilda slag. Lokalerna är mycket lämliga i många avseenden, men behöver rustas upp och den digitala utrustningen verkligen ses över. Trots många påstötningar fungerar fortfarande inte hörslingan, högtalaranläggningen är av undermålig kvalité, kanon för powerpointpresentationer saknas, osv.
2022 Medborgarhuset har nu fullständig digital utrustning
Svängstaparken
Svängstaparken är en vackert belägen park vid Mörrumsån och har tidigare använts till evenemang av olika slag. Sedan många år tillbaka har scenen saknat tak och kan inte  användas till de välbesökta aktiviteter som tidigare ägde rum där. Takstolparna finns fortfarande kvar och därför skulle nödvändiga åtgärder för nytt tak inte bli alltför kostsamt.
närheten av ABUmuseet och Skolmuseet skulle locka ännu fler besökare till byn. 
2022 Scenen är vidgjord och används  flitgt
 
Sammanfattning.
Ovanstående är en beskrivning av Svängsta Samhällsförenings fokusområden f, nedtecknade 2016 och uppdaterade 2022. Flera av dem är av kortsiktig karaktär och kan med kommunens hjälp åtgärdas ganska snabbt. Andra tar längre tid och kommer att ingå i översiktsplanen. Alla fokusområden har, oavsett tidsperspektiv, ett mål:
- att skapa ett ännu mer attraktivt Svängsta, för de boende och för dem som funderar på att välja Svängsta som hemort..